106 آیدین آغداشلو (متولد 1319) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: آیدین آغداشلو (متولد 1319)
نام اثر : از مجموعه خاطرات انهدام

امضاء: «Aydin 2006» انگلیسی (پایین چپ)
گواش روی مقوا
31×43 سانتی متر
تاریخ اثر:1384


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه خاطرات انهدام

امضاء: «Aydin 2006» انگلیسی (پایین چپ)
گواش روی مقوا
31×43 سانتی متر
تاریخ اثر:1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 106 از آیدین آغداشلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.