33 آیدین آغداشلو (1319) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: آیدین آغداشلو (1319)
نام اثر : نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام

امضاء : «آیدین آغداشلو 1387 ، Aydin 2009» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
گواش روی مقوا
58×78 سانتی متر
تاریخ اثر:1387


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام

امضاء : «آیدین آغداشلو 1387 ، Aydin 2009» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
گواش روی مقوا
58×78 سانتی متر
تاریخ اثر:1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 33 از آیدین آغداشلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.