126 رضا مافی (متولد 1361-1322) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا مافی (متولد 1361-1322)
نام اثر :

امضاء: «مافي 1351» فارسي (پايين وسط)
ترکيب مواد
60×80 سانتي متر
تاریخ اثر:1351


برآورد قیمت : 500 - 350 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «مافي 1351» فارسي (پايين وسط)
ترکيب مواد
60×80 سانتي متر
تاریخ اثر:1351

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 126 از رضا مافی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.