42 رضا مافی (1361-1322) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا مافی (1361-1322)
نام اثر :

امضاء: «رضا مافی 7 اسفند 53» فارسی (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
148×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1353


برآورد قیمت : 500 - 350 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «رضا مافی 7 اسفند 53» فارسی (وسط چپ)
رنگ روغن روی بوم
148×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1353

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 42 از رضا مافی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.