136 ناصر اویسی (متولد 1313) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر اویسی (متولد 1313)
نام اثر : از مجموعه اسب ها

امضاء: « Ovissi» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
180×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1354


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 19,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه اسب ها

امضاء: « Ovissi» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
180×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1354

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 136 از ناصر اویسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.