12 ناصر اویسی (1313) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر اویسی (1313)
نام اثر :

امضاء : «Ovissi» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن و رنگ طلایی روی بوم
138×80 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «Ovissi» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن و رنگ طلایی روی بوم
138×80 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از ناصر اویسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.