36 ناصر اویسی (متولد 1313) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر اویسی (متولد 1313)
نام اثر : سواران را چه شد؟

امضاء: «ovissi» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1380


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : سواران را چه شد؟

امضاء: «ovissi» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1380

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از ناصر اویسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.