68 منوچهر نیازی (متولد 1315) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر نیازی (متولد 1315)
نام اثر :

امضاء : «Niazy 2011» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «Niazy 2011» انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 68 از منوچهر نیازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.