27 منوچهر نیازی (متولد 1315) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر نیازی (متولد 1315)
نام اثر :

امضاء: «نیازی M.Niazi 2000» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1379


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «نیازی M.Niazi 2000» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1379

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 27 از منوچهر نیازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.