60 منوچهر نیازی (متولد 1315) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر نیازی (متولد 1315)
نام اثر :

امضاء: «نیازی M.Niazi 2012» (پایین راست)
رنگ‌‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «نیازی M.Niazi 2012» (پایین راست)
رنگ‌‌روغن روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 60 از منوچهر نیازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.