35 بهمن دادخواه (1319) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن دادخواه (1319)
نام اثر : از مجموعه عبور

امضاء: «Dadkhah 4/8» (روی پایه)
برنز
13×20×40 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1371
شماره 4 از تعداد 8 نسخه


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه عبور

امضاء: «Dadkhah 4/8» (روی پایه)
برنز
13×20×40 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1371
شماره 4 از تعداد 8 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 35 از بهمن دادخواه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.