79 گلناز فتحی (1351) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: گلناز فتحی (1351)
نام اثر :

امضاء: «Golnaz Fathi 2007» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
130×145 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Golnaz Fathi 2007» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
130×145 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از گلناز فتحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.