57 محمد طباطبایی (متولد 1366) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (متولد 1366)
نام اثر : وارونگی انکار

امضاء: «1398-Tabatabai 2019» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : وارونگی انکار

امضاء: «1398-Tabatabai 2019» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 57 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.