7 محمد طباطبایی (1366) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (1366)
نام اثر : عجیب تر از بهشت

امضاء : «Tabatabai 2012- 1391» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و کریستال روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 12,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عجیب تر از بهشت

امضاء : «Tabatabai 2012- 1391» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و کریستال روی بوم
150×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.