53 بهمن محصص (1389-1309) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن محصص (1389-1309)
نام اثر :

امضاء: «B. Mohassess 68» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی مقوا
54×36 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «B. Mohassess 68» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی مقوا
54×36 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1347

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از بهمن محصص به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.