21 بهمن محصص (1389-1309) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن محصص (1389-1309)
نام اثر :

امضاء : «B.Mohassess 66» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
136×70 سانتی متر
تاریخ اثر:1345
خرید از هنرمند توسط مجموعه دار حاضر در سال 1372


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «B.Mohassess 66» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
136×70 سانتی متر
تاریخ اثر:1345
خرید از هنرمند توسط مجموعه دار حاضر در سال 1372

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از بهمن محصص به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.