83 بهمن محصص (1389-1309) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن محصص (1389-1309)
نام اثر : نی لبک زن

امضاء: «B.Mohassess 71» (روی پایه)
برنز
14×10×26 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1350
تک نسخه


برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 600,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نی لبک زن

امضاء: «B.Mohassess 71» (روی پایه)
برنز
14×10×26 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1350
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 83 از بهمن محصص به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.