74 علیرضا آستانه (متولد 1361) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (متولد 1361)
نام اثر : نام اعظم

فلز
60×60×240 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
شماره 2 از تعداد 3 نسخه
پیشینه:
این اثر در سال 1393 در سومین حراج تهران ارایه شده است.


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نام اعظم

فلز
60×60×240 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
شماره 2 از تعداد 3 نسخه
پیشینه:
این اثر در سال 1393 در سومین حراج تهران ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 74 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.