41 علیرضا آستانه (1361) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (1361)
نام اثر : نام اعظم

امضاء: «آستانه 2014 2/3» (روی اثر)
آهن
60×60×240 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
شماره 2 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نام اعظم

امضاء: «آستانه 2014 2/3» (روی اثر)
آهن
60×60×240 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
شماره 2 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.