63 علیرضا آستانه (1361) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (1361)
نام اثر : فرهاد

امضاء : «آستانه، 2013 3/ 1» فارسی و انگلیسی (داخل اثر)
آهن رنگ شده
49×71.5×112.5 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 1 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 17,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : فرهاد

امضاء : «آستانه، 2013 3/ 1» فارسی و انگلیسی (داخل اثر)
آهن رنگ شده
49×71.5×112.5 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 1 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 63 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.