61 محمود زنده‌رودی (متولد 1322) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود زنده‌رودی (متولد 1322)
نام اثر : بدون عنوان

امضا: «Zende 2022» و مهر هنرمند (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
290×191 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 3 - 2 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 3,200,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 3,520,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا: «Zende 2022» و مهر هنرمند (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
290×191 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از محمود زنده‌رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.