15 عبدالرضا دریابیگی (1303) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1303)
نام اثر :

امضاء : «دریابیگی Daryabeigi ،54» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×75 سانتی متر
تاریخ اثر:1354


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «دریابیگی Daryabeigi ،54» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
120×75 سانتی متر
تاریخ اثر:1354

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.