24 عبدالرضا دریابیگی (1303) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1303)
نام اثر :

امضاء: «دریابیگی، Daryabeigi 74» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
128×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1353


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «دریابیگی، Daryabeigi 74» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
128×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1353

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 24 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.