8 عبدالرضا دریابیگی (1303) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1303)
نام اثر :

امضاء: «دریابیگی69 Daryabeigi» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
120×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «دریابیگی69 Daryabeigi» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
120×75 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 8 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.