107 عبدالرضا دریابیگی (1391 – 1309) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1391 – 1309)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 77» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
60×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1356


برآورد قیمت : 9000 - 7000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 800,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 77» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
60×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1356

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.