57 بهجت صدر (1388-1303) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهجت صدر (1388-1303)
نام اثر :

امضاء: «Sadr» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ ماشین روی کاغذ
100×70 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Sadr» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ ماشین روی کاغذ
100×70 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1370

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 57 از بهجت صدر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.