56 فریده لاشایی (1391-1323) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریده لاشایی (1391-1323)
نام اثر :

امضاء: «فریده لاشایی 91» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «فریده لاشایی 91» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 56 از فریده لاشایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.