65 فریده لاشایی (1391 – 1323) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریده لاشایی (1391 – 1323)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «فریده لاشایی 81» (پایین چپ)
رنگ‌روغن، پاستل و مداد روی بوم
129×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1381


برآورد قیمت : 5 - 4 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 4,000,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 4,400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «فریده لاشایی 81» (پایین چپ)
رنگ‌روغن، پاستل و مداد روی بوم
129×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1381

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از فریده لاشایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.