20 فریده لاشایی (1391-1323) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: فریده لاشایی (1391-1323)
نام اثر :

امضاء : «فریده لاشایی 86» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن و مداد روی بوم
180×200 سانتی متر
تاریخ اثر:1386


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «فریده لاشایی 86» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن و مداد روی بوم
180×200 سانتی متر
تاریخ اثر:1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 20 از فریده لاشایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.