142 رضا درخشانی (متولد 1331) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا درخشانی (متولد 1331)
نام اثر : درخت زندگي (طلا)

امضاء: «r.D» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن، لعاب و نقره روي بوم
180×150 سانتي متر
تاریخ اثر:2010


برآورد قیمت : 500 - 350 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : درخت زندگي (طلا)

امضاء: «r.D» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن، لعاب و نقره روي بوم
180×150 سانتي متر
تاریخ اثر:2010

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 142 از رضا درخشانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.