143 حسین کاظمی (متولد 1375-1303) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین کاظمی (متولد 1375-1303)
نام اثر :

امضاء: «Kazemi 1983» انگليسي (پايين راست)
ترکيب مواد روي مقوا
55×75 سانتي متر
تاریخ اثر:1362


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Kazemi 1983» انگليسي (پايين راست)
ترکيب مواد روي مقوا
55×75 سانتي متر
تاریخ اثر:1362

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 143 از حسین کاظمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.