28 سهراب سپهری (1359-1307) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: سهراب سپهری (1359-1307)
نام اثر :

امضاء : «سهراب سپهری» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×120 سانتی متر
تاریخ اثر: اوایل دهه 1350


این اثر در سال 1384 از طریق گالری اثر توسط صاحب کنونی آن خریداری شده است. پیش از آن، اثر توسط گالری گلستان به مجموعه‌دار پیشین فروخته شده بود.


برآورد قیمت : 3,500 - 2,500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 560,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «سهراب سپهری» فارسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×120 سانتی متر
تاریخ اثر: اوایل دهه 1350

این اثر در سال 1384 از طریق گالری اثر توسط صاحب کنونی آن خریداری شده است. پیش از آن، اثر توسط گالری گلستان به مجموعه‌دار پیشین فروخته شده بود.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از سهراب سپهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.