64 سهراب سپهری (1359-1307) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: سهراب سپهری (1359-1307)
نام اثر :

امضاء: "sepehri 70" انگلیسی (پایین راست)
رنگ و روغن روی بوم
80*90 سانتی متر
تاریخ اثر: 1349
این اثر پیش از انقلاب از طریق گالری سیحون تهران
توسط یک مجموعه دار صاحب نام و مقیم آمریکا
خریداری و در سال 1390 به مجموعه دار کنونی آن
فروخته شده است.


برآورد قیمت : 5000 - 3500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 700,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: "sepehri 70" انگلیسی (پایین راست)
رنگ و روغن روی بوم
80*90 سانتی متر
تاریخ اثر: 1349
این اثر پیش از انقلاب از طریق گالری سیحون تهران
توسط یک مجموعه دار صاحب نام و مقیم آمریکا
خریداری و در سال 1390 به مجموعه دار کنونی آن
فروخته شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 64 از سهراب سپهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.