100 منوچهر یکتایی (1398-1299) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر یکتایی (1398-1299)
نام اثر :

امضاء: «Yektai 64» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
80×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1343


برآورد قیمت : 6,000 - 4,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 380,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Yektai 64» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
80×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1343

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 100 از منوچهر یکتایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.