63 منوچهر یکتایی (1398-1299) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر یکتایی (1398-1299)
نام اثر :

امضاء: «Yektai 64» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
50×47 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1343


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Yektai 64» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
50×47 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1343

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 63 از منوچهر یکتایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.