41 صداقت جباری (1340) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: صداقت جباری (1340)
نام اثر :

امضاء: «صداقت جباری 1390» فارسی (هر چهار طرف)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
200×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «صداقت جباری 1390» فارسی (هر چهار طرف)
رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
200×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از صداقت جباری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.