48 شارل حسین زنده رودی (1316) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: شارل حسین زنده رودی (1316)
نام اثر :

امضاء : «Zenderoudi 66» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×90سانتی متر
تاریخ اثر:1345


برآورد قیمت : 2500 - 1800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «Zenderoudi 66» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×90سانتی متر
تاریخ اثر:1345

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از شارل حسین زنده رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.