88 ژازه تباتبایی (1386- 1309) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: ژازه تباتبایی (1386- 1309)
نام اثر :

آهن
18×18×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 40
تک ‌نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

آهن
18×18×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 40
تک ‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 88 از ژازه تباتبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.