65 ژازه تباتبایی (1386- 1309) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: ژازه تباتبایی (1386- 1309)
نام اثر : بدون‌عنوان

فلز
راست: 17×29×41 سانتیمتر و چپ: 14×35×40 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه1360
تک‌نسخه
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

فلز
راست: 17×29×41 سانتیمتر و چپ: 14×35×40 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه1360
تک‌نسخه
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از ژازه تباتبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.