56 حسین کاظمی (1375-1303) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین کاظمی (1375-1303)
نام اثر :

امضاء: «کاظمی» فارسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی فیبر
65×100 سانتی متر
تاریخ اثر:دهه 1350


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «کاظمی» فارسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی فیبر
65×100 سانتی متر
تاریخ اثر:دهه 1350

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 56 از حسین کاظمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.