31 حسین کاظمی (1375-1303) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین کاظمی (1375-1303)
نام اثر : بزم

امضاء: «کاظمی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی فیبر
85×54 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1326


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بزم

امضاء: «کاظمی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی فیبر
85×54 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1326

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از حسین کاظمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.