82 حسین کاظمی (1375 – 1303) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین کاظمی (1375 – 1303)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «Kazemi H 1994» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی فیبر
60×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1373
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از همسر هنرمند در پاریس خریداری شده است.


برآورد قیمت : 4 - 3 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 3,000,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 3,300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «Kazemi H 1994» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی فیبر
60×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1373
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از همسر هنرمند در پاریس خریداری شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از حسین کاظمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.