115 مسعود عربشاهی (1398 – 1314) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: مسعود عربشاهی (1398 – 1314)
نام اثر :

امضاء: «مسعود عربشاهی 1387» فارسی (هردو لت پایین چپ)
ترکیب مواد
دو لته ای، هرکدام 176×186 سانتی متر، در مجموع 352×186 سانتی متر
تاریخ اثر:1387


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «مسعود عربشاهی 1387» فارسی (هردو لت پایین چپ)
ترکیب مواد
دو لته ای، هرکدام 176×186 سانتی متر، در مجموع 352×186 سانتی متر
تاریخ اثر:1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 115 از مسعود عربشاهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.