50 مسعود عربشاهی (1398 – 1314) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: مسعود عربشاهی (1398 – 1314)
نام اثر :

امضاء: “Masoud Arabshahi 86” in English (lower left)
ترکیب مواد روی بوم
127×107 سانتی متر
تاریخ اثر: 1365


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: “Masoud Arabshahi 86” in English (lower left)
ترکیب مواد روی بوم
127×107 سانتی متر
تاریخ اثر: 1365

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 50 از مسعود عربشاهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.