24 مسعود عربشاهی (1398 – 1314) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: مسعود عربشاهی (1398 – 1314)
نام اثر :

امضاء : «م.عربشاهی 43» فارسی و انگلیسی (بالا راست)
رنگ روغن روی بوم
116×143 سانتی متر
تاریخ اثر:1343
خرید از هنرمند توسط مجموعه دار حاضر در سال 1365


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 170,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «م.عربشاهی 43» فارسی و انگلیسی (بالا راست)
رنگ روغن روی بوم
116×143 سانتی متر
تاریخ اثر:1343
خرید از هنرمند توسط مجموعه دار حاضر در سال 1365

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 24 از مسعود عربشاهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.