62 مسعود عربشاهی (1398-1314) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: مسعود عربشاهی (1398-1314)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «م.عربشاهی 54» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
100×119 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354


برآورد قیمت : 9000 - 7000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 1,000,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «م.عربشاهی 54» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
100×119 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از مسعود عربشاهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.